Ga naar hoofdinhoud

Definities

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Because U Care voorziet van (een) professional(s).

Opdracht
De overeenkomst tussen een opdrachtgever en Because U Care op grond waarvan Because U Care diensten verleent aan opdrachtgever.

Diensten
Alle door Because U Care voor een opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot detachering, consultancy, organisatieadviezen, educatie, automatiseringsdiensten en ondersteuning.

Opdrachtbevestiging
Het door Because U Care te versturen document door middel waarvan de opdracht tot stand komt en waarin in ieder geval de inhoud van de diensten en het (uur)tarief alsmede de duur van de opdracht is opgenomen. Tevens, indien van toepassing, wordt hierin vastgelegd welke gegevens door of namens de opdrachtgever aan Because U Care ter beschikking worden gesteld bij aanvang en tijdens de vervulling van de opdracht.

Professional
Degene die, al dan niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met Because U Care, in opdracht van Because U Care werkzaamheden bij of ten behoeve van opdrachtgever uitvoert.

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met Because U Care.
2. Algemene voorwaarden dan wel afwijkende bedingen van opdrachtgever zijn slechts geldig indien, en voorzover, deze schriftelijk door Because U Care zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het feit dat Because U Care onweersproken laat dat opdrachtgever de algemene voorwaarden van Because U Care niet aanvaardt en/of andere voorwaarden toepasselijk verklaart.

Offertes en totstandkoming van de opdracht
1. Alle door Because U Care verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan en hebben tenzij anders wordt vermeld een maximale geldigheid van vier weken. Er is uitsluitend sprake van een bindend aanbod indien dit door Because U Care uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan waarbij tevens de termijn voor aanvaarding is vermeld.
2. Mondelinge toezeggingen verbinden Because U Care slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
3. Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat Because U Care deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat Because U Care deze schrifelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat Because U Care feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden.

Looptijd en beëindiging van de opdracht
1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.
3. Indien de duur van een opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.
4. Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van in ieder geval een kalendermaand. De opzegging dienst schriftelijk te geschieden tegen het einde van de maand.
5. De opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend schriftelijk tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand, worden opgezegd.
6. De opdrachtgever zal Because U Care tijdig voor het einde van de opdracht laten weten of en zo ja, voor welke duur en onder welke overige voorwaarden hij de opdracht wil voortzetten of verlengen. De opdrachtgever dient deze informatie te verstrekken:
* Uiterlijk 5 weken voor het einde van de opdracht, indien het een opdracht voor bepaalde tijd betreft;
* Uiterlijk 3 wekdagen nadat Because U Care de opdrachtgever hierom gevraagd heeft, indien het een opdracht voor bepaalde tijd betreft.
Hierbij zal de opdrachtgever tevens aangeven of hij bij verlenging van de opdracht dezelfde professional wil behouden. Because U Care zal elke verzoek tot voorzetting of verlenging in behandeling nemen en beoordelen of en onder welke voorwaarden zij op dit verzoek ingaat.
7. Elke opdracht eindigt op het tijdstip dat een van beide partijen de opdracht met onmiddellijke ingang opzegt omdat:
* De andere partij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden;
* De andere partij geliquideerd is;
* De andere partij in staat van een faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd;
* Opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van opdrachtgever, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar haar vermogen of delen daarvan verliest;
* Naar het oordeel van Because U Care inning van bestaande of toekomstige voorderingen niet zeker gesteld kan worden.
Indien Because U Care de opzegging op een van deze gronden baseert leidt dit niet tot enige aansprakelijkheid van Because U Care voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van Because U Care onmiddellijk opeisbaar zijn.
8. Ingeval de (arbeids)overeenkomst tussen Because U Care en de professional is geëindigd en deze (arbeids)overeenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever en de professional niet binnen 14 dagen of binnen een door de opdrachtgever en Because U Care te bepalen langere termijn wordt vervangen door een andere professional eindigt in dat geval van rechtswege de opdracht.
9. Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de opdracht van kracht.

Uitvoering van de opdracht
1. Because U Care staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
2. De opdrachtgever verleent alle redelijkerwijs te verlangen medewerking die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht en overige diensten en verstrekt Because U Care voor aanvang van de opddracht alle relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
3. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden rapporteert de professional aan een projectleider of contactpersoon die door de opdrachtgever is aangesteld.
4. De keuze van de professional die de werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht, vindt plaats in nauw overleg tussen Because U Care en de opdrachtgever. Because U Care behoudt zich het recht voor te allen tijde een reeds voorgedragen professional terug te trekken of te vervangen door een andere gekwalificeerde professional. De opdrachtgever kan een voorstel van Because U Care tot vervanging slechts – desgevraagd schriftelijk en gemotiveerd – afwijzen indien de vervangende professional niet (in voldoende mate voldoet) aan de gestelde functie-eisen.
5. Daarnaast is Because U Care te allen tijde gerechtigd de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van de professional door een andere professional, zulks met het oog op haar bedrijfs- en/of personeelsbeleid, behoud van werkgelegenheid of naleving van wet- en regelgeving, in het bijzonder het Ontslagbesluit. Een dergelijk voorstel kan door opdrachtgever alleen op redelijke – desgevraagd schriftelijk te motiveren – gronden worden afgewezen.
6. Indien de professional wordt vervangen door een andere professional, zal de beloning van en het tarief voor de vervangende medewerker opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in artikel “functie en beloning” en “opdrachtgeverstarief” van deze algemene voorwaarden.
7. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Because U Care de professional andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten. Ook is het doorlenen van de professional zonder schriftelijke toestemming van Because U Care niet toegestaan.
8. Because U Care schiet niet te kort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien Because U Care een (vervangende) professional niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang van de opdracht of nadien overeengekomen kan inzetten bij de opdrachtgever.
9. Because U Care is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van professionals die niet blijken te voldoen aan de door opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de inzet een schriftelijke klacht terzake bij Because U Care indient en de door de opdrachtgever in dat kader geleden schade in rechtstreeks verband staat tot een toerekenbare tekortkoming van Because U Care bij de selectie.

Opschortingsrecht
1. De opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Because U Care niet gerechtigd de tewerkstelling van de professional tijdelijk, geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.
2. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de professional of de professional niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur voor de duur van de opdracht onverkort aan Because U Care het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens de opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Arbeidsduur, werktijden, bedrijfssluiting en vakantie
1. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en werktijden van de professional voldoen aan de wettelijke en andere van overheidswege gestelde eisen. De opdrachtgever ziet erop toe dat de professional de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
2. Opdrachtgever verplicht zich ertoe Because U Care voorafgaande aan het aangaan van de opdracht te informeren over eventuele bedrijfssluitingen gedurende de looptijd van de opdracht. Gedurende de looptijd van de opdracht zal opdrachtgever Because U Care onmiddellijk na bekendmaking van een bedrijfssluiting, maar in ieder geval vier weken voor de sluiting, hierover informeren, bij gebreke waarvan de opdrachtgever gehouden is voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Because U Care het opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.
3. Het tijdstip en de duur van de vakantie van de professional wordt na overleg met opdrachtgever bindend door Because U Care vastgesteld.

Functie en beloning
1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever een omschrijving van de door de professional uit te oefenen functie alsmede de daaraan verbonden functie-eisen, het bijbehorende salarisniveau en eventuele bijkomende arbeidsvoorwaarden. Because U Care draagt, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zorg voor de betaling van de professional en de afdracht van verschuldigde loonheffingen.
2. De beloning van de professional, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de arbeidsvoorwaardenregeling van Because U Care en de toepassing zijnde cao en/of wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving, het bijbehorende salarisniveau en eventuele bijkomende arbeidsvoorwaarden. De opdrachtgever stelt Because U Care tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in of aanvulling op deze informatie, daaronder begrepen loonsverhogingen.
3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk door de professional uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Because U Care onverwijld de juiste functieomschrijving aanreiken. De beloning van de professional zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de professional op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving of de arbeidsvoorwaardenregeling van Because U Care. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Because U Care de beloning van de professional en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Because U Care verschuldigd.
4. Overwerk, werk in ploegen- of shiftdiensten, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren worden beloond conform de terzake bij de opdrachtgever geldende regeling en aan de opdrachtgever doorberekend.

Aanwijzing en regie opdrachtgever
1. De professional verricht de werkzaamheden in het kader van de opdracht onder regie dan wel onder strikte leiding en toezicht van opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de professional als voorhaar eigen personeel. Opdrachtgever vrijwaart Because U Care terzake tegen aanspraken van de professional of derden.
3. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Because U Care gehouden bij de uitvoering van de opdracht tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van opddrachtgever op te volgen.

Veiligheid en aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld. Opdrachtgever is gehouden om aan de professional en Because U Care tijdig voor aanvang van de werkzaamheden van de professional een document te verstrekken met een beschrijving van de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de professional actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
2. Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de professional in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt en is bekend met de aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW.
3. Opdrachtgever vrijwaart Because U Care tegen elke aanspraak van derden of professional ter zake van de in de lid 2 van dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende in redelijkheid door Because U Care gemaakte kosten.
4. Opdrachtgever vrijwaart Because U Care tegen elke aanspraak van een professional in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de professional toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever

Opdrachtgeverstarief
1. Het opdrachtgeverstarief, zoals oorspronkelijk overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform nadere overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, is verschuldigd over de overeengekomen arbeidsuren en eventueel meer gewerkte uren, tenzij de professional niet werkzaam is geweest als gevolg van vakantie, arbeidsongeschiktheid of een andere oorzaak die niet toerekenbaar is aan de opdrachtgever.
2. Indien de professional specifieke scholing dan wel werkinstructie behoeft voor de uitvoering van de opdracht zullen de uren, die de professional aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. De voor overige scholing benodigde afwezigheidsperioden worden in overleg tussen de opdrachtgever en Because U Care vastgesteld en zo mogelijk bij de aanvang van de opdracht overeengekomen.
3. Het opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagfactor en vermeerderd met eventuele atv en de kostenvergoeding die Because U Care verschuldigd is aan de professional. Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoeding wordt BTW in rekening gebracht.
4. Because U Care is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief, de toeslagfactor en kostenvergoedingen tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de (verwachte) kosten van de professional stijgen als gevolg van:
a. (een wijziging van) de toepasselijke cao of arbeidsvoorwaardenregeling, waaronder begrepen een algemene of periodieke loonsverhoging of promotieverhoging en/of
b. Wijzigingen in of ten gevolge van wet en regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van sociale en fiscale wet- en regelgeving en/of
c. een stijging van de (verwachte) kosten van de arbeid in verband met door Because U Care te verrichten uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor scholing, ziekteverzuim, inactiviteit en/of afvloeiing van professionals.
5. Because U Care is voorts gerechtigd het tarief per de eerste maandag van week 1 van elk kalenderjaar aan te passen op basis van CBS indexcijfer Contractuele loonkosten per uur (zakelijke dienstverlening).
6. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door Because U Care zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk vaan de opdrachtgever bevestigd.
7. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Because U Care gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. Because U Care kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten, die als gevolg hiervan door Because U Care zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Facturatie
1. Because U Care zal haar factuur opstellen op basis van een door de opdrachtgever geaccordeerde tijdsverantwoording.
2. Indien geen andere wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, vindt de tijdverantwoording plaats door middel van door Because U Care via de internetportal aangeboden urenoverzichten. De opdrachtgever is in dat geval gehouden de tijdverantwoording – met inachtneming van het in lid 3 en 4 bepaalde – uiterlijk op de maandag na afloop van de werkweek waarop de tijdverantwoording betrekking heef voor 12.00 uur te controleren op juistheid en volledigheid en deze zo nodig aan te vullen of te corrigeren. De opdrachtgever wordt geacht een tijdverantwoording te hebben geaccordeerd indien hij een hem via de internet portaal aangeboden urenoverzicht niet tijdig heeft gecorrigeerd.
3. Ongeacht de wijze van tijdverantwoording is de opdracht gehouden erop toe te (doen) zien, dat de in de tijdverantwoording in ieder geval de volgende gegevens correct en volledig zijn vermeld: de naam van de professional, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploeguren, de overige uren waarover ingevolge de Algemene Voorwaarden, opdracht(bevestiging) en/of overige overeenkomst het opdrachtgevers is verschuldigd en de eventuele toeslagen en – voor zover vermeld – eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
4. Ongeacht de wijze van tijdverantwoording zorgt de opdrachtgever er voor dat Becausee U Care, zo snel mogelijk na en uiterlijk voor 12.00 uur op de maandag aansluitend aan de door de professional gewerkte week, over de juiste, volledige en door hem geaccordeerd tijdverantwoording beschikt. Wordt de concept tijdverantwoording – pas na dit tijdstip aangeboden aan de opdrachtgever, dan zal deze er in ieder geval voor zorgen dat de tijdverantwoording per omgaande nadat deze aan hem beschikbaar is gesteld door hem gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd en/of geaccordeerd.
5. Indien en voor zover de professional en de opdrachtgever van mening verschillen over de juistheid of volledigheid van de tijdverantwoording, is Because U Care gerechtigd de uren, kosten en toeslagen vast te stellen overeenkomstig de opgave van de professional, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem opgegeven informatie correct is Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording – op andere dan de in lid 2 bedoelde wijze – aanlevert, geeft hij de professional de gelegenheid de tijdverantwoording (tijdig) te controleren.
6. Indien de opdrachtgever bijzondere c.q. van het voorgaande afwijkende voorwaarden stelt aan de facturatie, zoals – doch niet uitsluitend – het verlangen van bijlagen bij de factuur (zoals kopieën van urenoverzichten) of het verlangen van een – naast de digitaal beschikbaar gestelde – ‘papieren’ factuur, is Because U Care gerechtigd hiervoor aanvullende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Because U Care stelt de opdrachtgever hiervan tijdig in kennis.

Betaling
1. De opdrachtgever is gehouden elke factuur aan Because U Care te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. De factuur is voldaan indien en zodra het verschuldigde bedrag door Because U Care is ontvangen.
2. Uitsluitend betalingen aan Because U Care werken bevrijdend. Betalingen door de opdrachtgever aan een professional, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover Because U Care en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.
3. Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Because U Care zijnde doordruk of kopie van de door Because U Care aan opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
4. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Because U Care te melden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
5. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende terugvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
6. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van Because U Care, aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van Because U Care een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens Because U Care. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de opdrachtgever.
7. Indien de opdrachtgever het in lid 6 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Because U Care gestelde termijn, is de opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Because U Care dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij de opdrachtgever in te roepen.
8. Alle gerechtelijke e buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Because U Care maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 250 per vordering) tenzij Because U Care meer kosten heet gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de opdrachtgever in verzuim is door de opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

Intellectuele en industriële eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de ICT-middelen en de teksten, data(bestanden), formats, logo’s, merken, overige beeld- en/of geluidsmateriaal en elk ander materiaal, daaronder begrepen het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan, waar de opdrachtgever toegang tot krijgt in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, met uitzondering van materiaal van de opdrachtgever, berusten uitsluitend bij Because U Care of haar licentiegevers. Dit geldt ook voor eventueel specifiek op verzoek en/of kosten van de opdrachtgever gemaakte aanpassingen, aanvullingen of werken. Aan de opdrachtgever wordt met betrekking tot de ICT-middelen en voorgenoemd materiaal alleen een tijdelijke, persoonlijke, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verschaft, voor zover en zolang dit nodig is om gebruik te maken van de tussen Because U Care en de opdrachtgever overeengekomen diensten. Door Because U Care specifiek voor de opdrachtgever vervaardigd materiaal mag ook na afloop van de dienstverlening nog – voor eigen interne bedrijfsdoeleinden – door de opdrachtgever worden gebruikt.
2. Because U Care is vrij alle van de opdrchtgever ontvangen input, feedback, suggesties e.d. voor de ICT-middelen en het in lid 2 bedoelde materiaal te gebruiken zonder nadere toestemming of verschuldigdheid van enige vergoeding. Indien Because U Care op verzoek of suggestie van de opdrachtgever al dan niet tegen betaling aanvullingen of aanpassingen in de ICT-middelen of het materiaal aanbrengt, dan heeft Because U Care het recht dergelijke aanpassingen en/of aanvullingen ook beschikbaar te maken aan overige gebruikers van de ICT-middelen of het materiaal. Because U Care is niet verplicht op enig verzoek aanpassingen of aanvullingen van haar ICT-middelen of materiaal in te gaan.
3. De opdrachtgever vrijwaart Because U Care tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden op door de opdrachtgever in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst aan Because U Care of de professional beschikbaar gestelde materiaal.
4. Aan de opdrachtgever komen de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de door de professional verrichten werkzaamheden toe indien en voor zover bij de wet bepaald. Because U Care zal de professional op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstellingen, althans te bevorderen, dat alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de werkzaamheden van de professional toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever.
5. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de professional aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 bedoelde intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert Because U Care over zin voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Because U Care.

Geheimhouding
1. Because U Care en opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de opdracht ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.
2. Because U Care legt haar professionals een algemene geheimhoudingsplicht op. Het staat de opdrachtgever vrij om de professional rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Because U Care over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Because U Care.
3. Because U Care is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een professional een geheimhoudingsverplichting heeft geschonden. De opdrachtgever zal Because U Care vrijwaren tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de professional.

Rechtstreekse arbeidsverhouding
1. De opdrachtgever is met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd om een arbeidsverhouding met de (voorgestelde) professional aan te gaan.
2. De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de (voorgestelde) professional aan te gaan, brengt Because U Care hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft.
3. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de (voorgestelde) professional is hij aan Because U Care een redelijke vergoeding verschuldigd in verband met de kosten van de werving en selectie van de (voorgestelde) professional en alle verdere investeringen die Because U Care heeft gedaan, waaronder de professionele coaching en begeleiding van de (voorgestelde) professional en de opleiding(en) die de (voorgestelde) professional heeft gevolgd.
4. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de (voorgestelde) professional voordat deze (voorgestelde) professional 2080 uren via Because U Care bij de opdrachtgever heeft gewerkt, bedraagt de in het vorige lid bedoelde vergoeding € 25.000,- exclusief BTW.
5. Indien de professional op basis van de overeengekomen opdracht reeds meer dan 2080 uren bij de opdrachtgever heeft gewerkt, wordt de volgens lid 4 door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding na iedere 520 gewerkte meer-uren (boven 2080) telkens verminderd met een bedrag van € 5.000,- exclusief BTW, met dien verstande dat de minimale vergoeding te alle tijde € 5.000,- bedraagt.
6. Indien de opdrachtgever met de professional niet direct aansluitend, maar binnen zes maanden na het einde van diens inzet bij de opdrachtgever, een arbeidsverhouding aangaat, is hij tevens de in lid 4 respectievelijk lid 5 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de opdrachtgever de (voorgestelde) professional hiertoe – rechtstreeks of via een derde – bij de opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
7. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een professional verstaan: het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de professional voor hetzelfde of ander werk; het aanstellen van de professional als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk; het ter beschikking laten stellen van de betreffende professional met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de opdrachtgever en die derde – direct dan wel indirect – in een groep zijn verbonden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Elke eventuele aansprakelijkheid van Because U Care is beperkt tot het bedrag waarvoor Because U Care is verzekerd en zal nimmer meer belopen dan het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd of zou zijn. Aansprakelijkheid van Because U Care voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade is in alle gevallen uitgesloten.
2. Because U Care is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan de opdrachtgever, derden of de professional zelf die voortvloeit uit handelen of nalaten van de professional, tenzij – en dan voor zover – die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Because U Care bij de selectie.
3. Opdrachtgever vrijwaart Because U Care voor iedere aansprakelijkheid van Because U Care die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die de professional toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.
4. Because U Care is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de professional met opdrachtgever of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.
5. Opdrachtgever vrijwaart Because U Care voor iedere aansprakelijkheid van Because U Care die direct of indirect voortvloeit uit verbintenissen die de professional is aangegaan met opdrachtgever en/of derden, ongeacht of hiervoor door opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.

Verzekering
De opdrachtgever en Because U Care zullen zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in deze voorwaarden. Op verzoek van Because U Care verstrekt de opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Privacy
1. In het kader van de opdracht of overeenkomst vindt regelmatig uitwisseling van persoonsgegevens, met name van professionals, plaats. De opdrachtgever en Because U Care zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van Because U Care die Because U Care op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Because U Care aan hem verstrekte gegevens. Zowel Because U Care als opdrachtgever kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke tenzij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat een van de partijen verwerker is ten behoeve van de ander. In dat geval zullen partijen een verwerkersovereenkomst overeenkomen.
2. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Because U Care alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en een rechtsgeldige grondslag heeft, zoals een de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende persoon.
3. Op de verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgever is het privacy statement van Because U Care van toepassing.
4. De opdrachtgever vrijwaart Because U Care tegen elke aanspraak van professionals, medewerkers van de opdrachtgever of overige derden jegens Because U Care in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door Because U Care.

Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever
1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). De opdrachtgever is gehouden zelf:
2. De identiteit van de professional vast te stellen en zal daartoe een zorgvuldige controle van een origineel identiteitsdocument, als bedoeld in artikel ‘definities’ sub 1, 2 en 3 van de Wet op de identificatieplicht, uitvoeren; en
3. Vast te stellen of de aan hem voorgestelde dan wel bij hem werkzame professional gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.
4. In geval van de inzet van vreemdelingen, als bedoeld in artikel 15 van de Wet Arbeid Vreemdelingen, zal Because U Care voorafgaand aan de inzet een afschrift van het identiteitsdocument aan opdrachtgever verstrekken en zal de opdrachtgever zich voorafgaand aan de inzet ervan vergewissen of hij dit afschrift van het identiteitsdocument heeft ontvangen en in zijn administratie heeft opgenomen.

Voorkoming van discriminatie
Opdrachtgever en Because U Care zullen bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht of overige overeenkomst uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. Opdrachtgever en Because U Care zullen ook overigens geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

Medezeggenschap
1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn verplichtingen op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (hierna WOR).
2. Opdrachtgever zal het voor zijn onderneming ingestelde medezeggenschapsorgaan tijdig informeren met betrekking tot de (verwachte) inzet van professionals in zijn onderneming. Indien en voor zover opdrachtgever zich bij de vervulling van deze informatieverplichtingen wenst te baseren op door Because U Care verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waartoe de WOR verplicht is.
3. De opdrachtgever staat ervoor in dat op het moment dat een opdracht of overige overeenkomst tot stand komt, er is voldaan aan de verplichtingen van de opdrachtgever op grond van de WOR, zoals het vragen van advies aan het voor zijn onderneming ingestelde medezeggenschapsorgaan.
4. Professionals krijgen na 24 maanden bij de opdrachtgever te hebben gewerkt medezeggenschapsrechten bij die opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om de professional die lid is van een medezeggenschapsorgaan van Because U Care of van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving. Indien de professional medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de professional onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband met het uitoefenen van medezeggenschap.

Economische sancties
De opdrachtgever verklaart zijn onderneming, zijn eventuele dochterondernemingen en zijn directieleden en medewerkers niet voorkomen op sanctielijsten en ook nooit onderwerp zijn geweest van vorderingen, procedures of onderzoeken in verband met economische sancties. De opdrachtgever staat ervoor in dat de opdrachtgever en zijn eventuele dochterondernemingen niet in strijd handelen met economische sancties en ook niet betrokken zijn bij activiteiten waardoor Because U Care of medewerkers van Because U Care in strijd handelen met economische sancties. De opdrachtgever garandeert dat gelden die worden betaald aan Because U Care niet afkomstig zijn van activiteiten die in strijd zijn met economische sancties.

Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
2. Alle geschillen voortvloeiende of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting onderworpen worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Slotbepaling
1. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
2. Because U Care is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van de opdacht, de overige overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde.
3. In geval van bijzondere – voorziene of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de CAO, is Because U Care gerechtigd de opdracht of overige overeenkomst per direct te beëindigen, indien gezien de bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van Because U Care gevergd kan worden de opdracht of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.

Versie oktober 2019

Back To Top