Ga naar hoofdinhoud

Definities
Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Because U Care voorziet van (een) professional(s).

Opdracht
De overeenkomst tussen een opdrachtgever en Because U Care op grond waarvan Because U Care diensten verleent aan opdrachtgever.

Opdrachtbevestiging
Het door Because U Care te versturen document door middel waarvan de opdracht tot stand komt en waarin in ieder geval de inhoud van de diensten en het (uur)tarief alsmede de duur van de opdracht is opgenomen. Tevens, indien van toepassing, wordt hierin vastgelegd welke gegevens door of namens de opdrachtgever aan Because U Care ter beschikking worden gesteld bij aanvang en tijdens de vervulling van de opdracht.

Kandidaat
Degene die betrokken wordt in de werving en selectie en/of executive search-werkzaamheden van Because U Care ten behoeve van de opdachtgever.

Plaatsing
Het moment waarop de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door Because U Care in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat.

Fee
De door de opdrachtgever aan Because U Care verschuldigde vergoeding (exclusief de wervingskosten en eventuele aanvullende kosten) in verband met de opdracht.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, introducties, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door Because U Care voor de opdrachtgever. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De opdracht
1. Because U Care stelt per opdracht een schriftelijke ‘opdrachtbevestiging’ op en spant zich in om binnen de in de opdrachtbevestiging overeengekomen termijn nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens een of meer kandidaten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.
2. De opdrachtbevestiging behelst: de duur van de opdracht, de inhoud van de functie, het gewenste profiel op basis van kennis en vaardigheden, de omgevingsfactoren waarbinnen de opdracht wordt geplaatst en de beoordelingscriteria aan de hand waarvan de kandidaat zal worden geselecteerd.
3. Onder een introductie wordt in deze voorwaarden verstaan de, vrijblijvende, introductie van een kandidaat door Because U Care bij de opdrachtgever zonder dat de opdrachtgever daartoe aan Because U Care een opdracht heeft verstrekt. De introductie geschiedt door middel van een “introductiebrief”. In deze “introductiebrief” staan de voorwaarden beschreven waaronder Because U Care de betreffende kandidaat aanbiedt.
4. Er is sprake van een plaatsing op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door Because U Care in het kader van een opdracth of introductie aangeboden kandidaat.
5. Because U Care mag bij de uitvoering van de opdracht gebruik maken van derden.

Verplichtingen opdrachtgever
1. Because U Care gaat bij de uitvoering van de opdracht uit van de informatie die de opdrachtgever omtrent de gewenste profielen, werkervaring en opleidingseisen verstrekt. Because gaat ervan uit dat die informatie juist is en tijdig door opdrachtgever wordt verstrekt.
2. Opdrachtgever is gehouden Because U Care in het kader van de dienstverlening te voorzien van alle relevante informatie die van invloed is op de dienstverlening, in ieder geval doch niet uitsluitend organisatiewijzigingen, standplaastwijzigingen en wijzigingen in het personeelsbestand.
3. Because U Care gaat er bij de uitvoering van de opdracht van uit dat de opdrachtgever de benodigde medewerkeing verleent en tijd inruimt voor onder andere gesprekken met kandidaten en spreekkamers ter beschikking stelt.
4. Opdrachtgever behandelt alle informatie met betrekking tot kandidaten vertrouwelijk en zal deze informatie niet gebruiken zonder toestemming van de kandida(a)t(en) en/of Because U Care.

Intrekken en wijzigen van een opdracht
Indien de opdrachtgever een opdracht intrekt, beëindigt of elementen uit een opdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van Because U Care sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een in het kader van de opdracht reeds aangeboden kandidaat is geaccepteerd of voordat de in de opdrachtbevestiging overeengekomen termijn is verstreken, is de opdrachtgever aan Because U Care een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 50% van de in de opdrachtbevestiging opgenomen fee, met een minimum van € 5.000,- excl. BTW.

Einde opdracht
1. Een opdracht eindigt op het moment dat er een plaatsing tot stand komt of op het moment dat een der partijen (na de in de opdrachtbevestiging overeengekomen termijn) de opdracht intrekt of opzegt.
2. De opdracht tussen Because U Care en Opdrachtgever kan – naast de mogelijkheden die de wet biedt – per direct worden beëindigd zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, ingeval:
3. De opdrachtgever in staat van faillissement verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;
4. De opdrachtgever in (voorlopige) surseance van betaling verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;
5. De opdrachtgever door beslaglegging op zijn eigendommen, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
6. (de onderneming van) de opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
7. Naar het oordeel van Because U Care inning van bestaande of toekomstige vorderingen op opdrachtgever niet genoegzaam kan worden zeker gesteld;
8. Er sprake is van fusie, splitsing of overname aan de zijde van de opdrachtgever;
Het voorgaande laat onverlet het recht van Because U Care om volledige schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever.

De fee
1. Voor iedere plaatsing is de opdrachtgever een fee aan Because U Care verschuldigd ter grootte van het in de opdrachtbevestiging of de “introductiebrief” vermelde tarief.
2. De opdrachtgever is de fee in het vorige lid tevens verschuldigd indien de kandidaat in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, maar binnen twaalf maanden na het eindigen van een opdracht of gedurende een jaar na de introductie met een kandidaat welke door Because U Care is voorgesteld, voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook, voor dezelfde of een andere dan de in de opdracht genoemde functie, met de kandidaat aangaat.
3. Alle prijzen zijn in Euro’s en excl BTW.
4. De kosten voor werving zullen apart door Because U Care aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht en maken derhalve geen onderdeel uit van de fee. De hoogte van de wervingskosten zal vermeld staan in de “opdrachtbevestiging”. Overige kosten zoals reis- en/of verblijfkosten van de kandidaat, gemaakt in verband met de selectieprocedure, worden in overleg met de opdrachtgever toegepast en separaat in rekening gebracht.
5. De opdrachtgever is de fee niet verschuldigd indien Because U Care er niet in is geslaagd een geschikte kandidaat te selecteren. De wervingskosten en de in lid 4 bedoelde aanvullende kosten zijn te alle tijde wel verschuldigd.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel “aansprakelijkheid” zal Because U Care, indien de kandidaat binnen de termijn van de proeftijd van de arbeidsverhouding uit eigen beweging de arbeidsverhouding beëindigt of indien binnen deze termijn aantoonbaar blijkt dat de kandidaat niet geschikt is voor de beoogde functie, zich inspannen een vervangende kandidaat te werven en selecteren, zonder dat de opdrachtgever daarvoor een fee verschuldigd is. De wervingskosten en de in lid 4 bedoelde aanvullende kosten zullen wel verschuldigd zijn. In alle andere gevallen waarin de arbeidsverhouding tijdens of na voornoemde termijn van de proeftijd eindigt, blijft de opdrachtgever de in lid 1 bedoelde fee onverminderd verschuldig.

Betaling
1. De opdrachtgever is gehouden elke factuur van Because u Care te voldoen binnen 14 kalenderdgen na de factuurdatum. De factuur is voldaan indien en zodra het verschuldigde bedrag door Because U Care is ontvangen.
2. Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Because U Care zijnde doordruk of kopie van de door Because U Care aan de opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
3. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Because U Care maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 250.- per vordering), tenzij Because U Care aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de opdrachtgever in verzuim is door de opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

Voorkoming van discriminatie
Opdrachtgever en Because U Care zullen bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht of overige overeenkomst uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. Opdrachtgever en Because U Care zullen ook overigens geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

Geheimhouding
1. Partijen moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie waarvan zij weten of behoren te begrijpen dat deze van vertrouwelijke aard is, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht. Als vertrouwelijke informatie geldt tenminste de informatie die is en/of wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst waaronder doch niet uitsluitend tarieven en (persoons)gegevens van kandidaten.
2. Partijen leggen de verplichting omtrent geheimhouding ook op aan medewerkers die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en aan door partijen ingeschakelde derden.

Privacy
1. In het kader van de opdracht vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens van met name kandidaten plaats. De opdrachtgever en Because U Care zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en aanverwante wet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van Because U Care die Because U Care op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Because U Care aan hem verstrekte gegevens.
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om (assessment)rapportages van kandidaten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kandidaten en van Because U Care, te gebruiken of anderszins aan derden te verstrekken.
3. De opdrachtgever vrijwaart Because U Care tegen elke aanspraak van kandidaten of overige derden jegens Because U Care in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door Because U Care.

Intellectuele eigendom
1. De door Because U Care in het kader van de overeenkomst gebruikte voorstellen, plannen, databases, werkwijzen, assessments en test anderszins, blijven eigendom van Because U Care dan wel diens licentiegevers.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Because U Care over te gaan tot het publiceren of reproduceren of anderszins gebruiken van de in het vorige lid vermelde zaken, noch om die zaken te gebruiken voor een ander doel dan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst nodig is.
3. Because U Care verklaart dat, voor zover zij weet, door de zaken en het gebruik ervan in het kader van de opdracht door de opdrachtgever geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden.

Aansprakelijkheid
1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.
2. Because U Care is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever of voor schade veroorzaakt door de kandidaat, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Because U Care bij de werving en selectie.
3. Because U Care is evenmin aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een door Because U Care in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat besluit geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.
4. Elke aansprakelijkheid van Because U Care is beperkt tot het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd of zou zijn. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals vertragingsschade of bedrijfsstagnatie, imagoschade, gederfde winst, gemiste besparingen of geleden verlies aan de zijde van de opdrachtgever of derden, is in alle gevallen uitgesloten.

Slotbepaling
1. Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
2. Alle geschillen voortvloeiende of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting onderworpen worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Versie oktober 2019

Back To Top